Privacy Statement

IMG (Internationale Meubel Groep) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Deze Privacy Policy ziet op de verwerking van persoonsgegevens binnen IMG Holding, IMG B.V. en The Furniture Company B.V. IMG is daarnaast de overkoepelende organisatie van o.a. de winkelformules Profijt Meubel, Pronto Wonen, Superkeukens, House of Dutchz, IN.HOUSE, Baenks, Comfort Suite en Keukendepot. Wilt u weten hoe die winkels zelf omgaan met uw persoonsgegevens? Kijkt u dan in de privacy policy van de betreffende winkelformule op hun website.

Bij IMG doen we er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. IMG houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als IMG zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten

Persoonsgegevens van sollicitanten worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Voor de registratie, de behandeling en de afhandeling van uw sollicitatie.
 • Overdracht van persoonsgegevens naar de bij ons aangesloten winkelvestigingen
 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de sollicitatie;
 • (Direct) marketing doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Uitvoering geven aan de mogelijke arbeidsovereenkomst (pre contractuele fase) c.q. toestemming van de sollicitant.
 • Bij marketing doeleinden is het verwerken gebaseerd op de toestemming van de klant of op ons gerechtvaardigde belang om te zorgen dat ons vacature-aanbod goed aansluit bij onze sollicitanten. Het is voor ons belangrijk dat wij ons bestaande sollicitantenbestand passende en persoonlijke vacatures kunnen bieden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam, inclusief voorletters;
 • Geslacht;
 • Pasfoto;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel);
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Opleidingen;
 • Relevante werkervaring;
 • Referenties.

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Tot maximaal 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure en met toestemming van de sollicitant tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure (voor eventuele toekomstige functies). Bij indiensttreding worden de daarvoor noodzakelijke gegevens gebruikt voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Cameratoezicht

Het kan zijn dat in onze panden sprake is van cameratoezicht. Persoonsgegevens van camera’s worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Garanderen van de veiligheid van onze bezoekers en personeel, het bewaken van uw en onze eigendommen en de beveiliging van onze gebouwen.

Grondslag voor deze verwerking is:

 • Ons gerechtvaardigd belang om te zorgen voor adequate beveiliging voor onze klanten, onze medewerkers en onze producten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens registreren:

 • Videobeelden waarop aanwezigen in onze winkels (herkenbaar) in beeld zijn.

Beelden van het cameratoezicht worden maximaal 4 weken bewaard, dan wel na afhandeling van eventueel geconstateerde incidenten verwijderd. In geval van bewijsmateriaal van strafbare feiten wordt de bewaartermijn verlengd.

Websitebezoekers

Wij maken op onze website gebruik van verschillende cookies. Voor meer informatie daarover verwijzen wij naar onze cookie-policy.

Om het gebruik van onze website in kaart te brengen en te analyseren, maken wij gebruik van Google Analytics en/of Google Tag Manager. De cookies maken dat wij kunnen zien hoe vaak de website wordt bezocht, welke pagina´s van de website worden bekeken en op welke manier mensen onze website bezoeken. Voor informatie over de functionaliteit van en gegevensverwerking verwijzen wij u naar Privacy statement van Google. De informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt gebruikt om de website te optimaliseren. De verzamelde informatie wordt niet gebruikt om u te identificeren.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de administratie;
 • Het versturen van e-mails, nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het onderhouden van onze websites en ICT-systemen;
 • De opslag van gegevens (clouddiensten);
 • Het uitvoeren van kwaliteits- en klanttevredenheidsonderzoek.

Ook kunnen gegevens onderling worden gedeeld met de bij IMG aangesloten c.q. verenigde winkels en andere ondernemingen binnen het concern en de (franchise)formules van IMG.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (partijen die ten behoeve van IMG gegevens verwerken) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Naast de hierboven genoemde opties, zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken op dit moment geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Mocht dat in de toekomst wel gebeuren, dan zullen wij ons natuurlijk houden aan de wettelijke regels hierover.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

IMG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens IMG van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies

Wij verwijzen naar ons cookie-policy op onze website.

Om het gebruik van onze website en webshop(s) in kaart te brengen en te analyseren, maken wij gebruik van Google Analytics. De cookies maken dat wij kunnen zien hoe vaak de website wordt bezocht en welke pagina´s van de website worden bekeken. Voor informatie over de functionaliteit van en gegevensverwerking verwijzen wij u naar Privacy statement van Google. De informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt gebruikt om de website te optimaliseren. De verzamelde informatie wordt niet gebruikt om u te identificeren.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Binnen de IMG-groep vallen verschillende entiteiten. Onderstaand worden deze opgesomd met de contactgegevens. Voor vragen over deze Privacy Policy en het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u terecht bij deze Internationale Meubel Groep B.V. (IMG).